Salgs- og leveringsbetingelser

MAN ODENSE A/S

 
1. Anvendelsesområde
 
1.1 Nedenstående salg- og leveringsbetingelser (”Salgs- og Leveringsbetingelserne”) gælder for alle ordrer og leverancer udført af MAN ODENSE A/S (”Sælger”).
1.2 Salgs- og Leveringsbetingelserne finder anvendelse, medmindre Sælger og kunden udtrykkeligt skriftligt har fraveget disse.
1.3 Salgs- og Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af aftalegrundlaget mellem Sælger og kunden. Alle vilkår og betingelser, som eventuelt måtte blive fremsendt af kunden i forbindelse med en bestilling, er ugyldige og uden retsvirkning mellem Sælger og kunden.
 
2. Indgåelse af aftale
 
2.1 En aftale har først bindende virkning for Sælger, når Sælger skriftlig har udstedt skriftlig ordrebekræftelse til kunden, fremsendt faktura eller Sælger foretager levering til kunden. Aftale om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale med Sælger har ikke bindende virkning for Sælger, medmindre sådanne ændringer er skriftligt bekræftet af Sælger.
 
3. Ejendomsforbehold
 
3.1 Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inklusive renter og omkostninger er betalt af kunden.
3.2 Ved kundens misligholdelse af sin betalingsforpligtelse er Sælger berettiget til at tilbagetage det solgte. Sælger bevarer ved tilbagetagelsen eventuelle restkrav mod kunden. Kunden skal afholde alle omkostninger ved tilbagetagelsen og omkostningerne ved evt. videresalg af den omhandlede genstand.
3.3. Køber forpligtes til at holde det købte i god stand og foretage enhver nødvendig reparation straks og på professionel vis, så længe ejendomsforbeholdet består.
 
4. Forsikring
 
4.1 Ved køb med ejendomsforbehold er kunden forpligtet til at tegne kaskoforsikring for salgsgenstanden. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien af salgsgenstanden.
4.2 Kunden er forpligtet til at underskrive panthaverdeklaration i forbindelse med tegning af forsikringen.
 
5. Levering
 
5.1 Levering af produkter sker ab fabrik/Ex Works (Incoterms 2010) på Sælgers forretningssted på Højmevej 19, 5250 Odense.
5.2 Risikoen for salgsgenstanden overgår samtidig til kunden.
5.3 Aftalt leveringsfrist anses for overholdt, hvis leveringen er klar til afsendelse/udlevering indenfor den aftalte leveringsfrist.
5.4 Sælger kan som følge af Sælgers egne forhold eller som følge af forhold hos Sælgers leverandører udskyde leveringsfristen.
5.5 Overskrides den oprindelige aftalte leveringsfrist med mere end 6 uger er kunden berettiget til at kræve levering indenfor rimelig tid. Sker levering herefter ikke indenfor rimelig tid er kunden berettiget til at træde tilbage fra aftalen.
5.6 Sælger påtager sig intet ansvar for et eventuelt tab som følge af leveringsforsinkelse eller manglende levering. Køber kan således hverken gøre et direkte eller indirekte tab gældende overfor Sælger som følge af forsinkelse eller manglende levering.
5.7 Frem til levering har fundet sted forbeholder Sælger sig retten til at foretage ændringer i leverancen (konstruktion, design, farvetonen, dimension og omfanget af leveringen), forudsat at ændringerne med rimelighed kan forventes at være acceptable for kunden. Enhver oplysning som er givet i beskrivelser, der er gældende på tidspunktet for indgåelse af aftalen, og som vedrører omfanget af leveringen, udseende, services, dimensioner og vægt, reservedelsforbrug i forbindelse med service samt serviceintervaller, driftsomkostninger, fragtpriser og andre værdier i relation til det købte, skal anses som omtrentlige.
5.8 Såfremt kunden ikke afhenter salgsgenstanden rettidigt, sker opbevaring af salgsgenstanden for kundens regning og risiko.
 
6. Byttegenstande
 
6.1 Ved byttehandel skal byttegenstande (brugt vogn eller anden brugt genstand) aflevereres på Sælgers forretningssted i samme stand og med samme udstyr som ved bytteaftalens indgåelse. Kunden bærer således risikoen for genstanden udover almindeligt slid, indtil det ibyttetagne overgives til Sælger.
6.2 Såfremt byttegenstanden beskadiges inden ejendomsretten og risikoen for genstanden overgår til Sælger, men efter at bindende aftale er indgået, er Sælger berettiget til at kræve at eventuelle forsikringsbeløb eller erstatninger vedrørende det ibyttetagne tilfalder Sælger.
6.3 Såfremt byttegenstanden ikke er i samme stand som ved aftalens indgåelse, jf. pkt. 6.1, er Sælger berettiget til at nægte at modtage genstanden som betaling og kan i stedet kræve kontant betaling. Sælger er dog i så fald ikke forpligtet til at gennemføre aftalen.
6.4 Såfremt det ibyttetagne er behæftet med skjulte fejl eller mangler er kunden ansvarlig herfor over for Sælger, såfremt kunden vidste eller burde have indset dette.
 
7. Priser og prisregulering
 
7.1 Alle opgivne priser er ab fabrik og ekskl. moms. Moms specificeres i købsaftalen, kontantsalgserklæringen og/eller i fakturaen. Alle opgivne priser er endvidere eksklusiv omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, synsgebyr, finansiering, o.l.
7.2 Alt udstyr, nummerplader, opbygning af det købte eller specifikation i øvrigt, som ikke er indeholdt i Sælgers ordrebekræftelse, er ikke indeholdt i prisen og betales særskilt af kunden.
7.3 Endelig er forsikringspræmie, vægtafgift/grøn ejerafgift og uforfalden vejbenyttelsesafgift o.l.ikke inkluderet i købesummen. Lastvogne, anhængere, trailere samt ibyttetaget materiel anses for overdraget med forfalden afgift betalt.
7.4 Købesummen op- eller nedreguleres tilsvarende, hvis der inden levering sker ændring af gældende regler om offentlige afgifter, toldtariffer eller lignende bidrag og/eller dokumenterede prisstigninger i øvrigt, der skal erlægges af Sælger i anledning af salget og/eller indregistreringen af salgsgenstanden.
7.5 Ved andre ændringer i lovgivningen, der måtte påføre omkostninger for Sælger i anledning af salg og/eller indregistrering af salgsgenstanden, reguleres købesummen tilsvarende.
7.6 I det omfang det er relevant for Sælger skal kunden efter bedste evne bistå Sælger med at opnå momsfritagelse eller søge om momsfritagelse for leveringerne og kunden skal i den forbindelse udlevere alle nødvendige dokumenter til Sælger indenfor 14 dage fra Sælger har fremsat anmodning derom.
 
8. Betaling
 
8.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant ved levering af materiel og udstyr, medmindre andet er skriftligt aftalt.
8.2 Såfremt betaling ikke sker rettidigt, har Sælger ret til uden yderligere varsel at opkræve renter af det forfaldne beløb fra forfaldsdatoen med 2 % per påbegyndt måned.
8.3 Ved kundens betaling har sælger til enhver tid ret til forlods at dække
1. renter og omkostninger
2. forsikringspræmie
3. reservedele og reparationsomkostninger vedrørende det købte produkt
 
9. Reklamationer
 
9.1 Kunden er forpligtet til at foretage undersøgelse af salgsgenstanden, så snart denne er modtaget af kunden.
9.2 Alle reklamationer skal skriftligt fremsættes over for Sælger senest 14 dage efter levering jf. dog pkt. 12 om reklamation vedrørende værkstedsarbejde og reservedelsleverancer samt pkt. 9.3.
9.3 Uanset pkt.9.2, er Sælger ved salg af nye køretøjer indforstået med at foretage afhjælpning eller omlevering, såfremt der inden for 12 måneder fra første registreringsdato opstår fejl eller mangler ved det leverede køretøj. På drivlinjen (ved store komponenter som f.eks. motor, gearkasse, køler mv.) er reklamationsfristen ligeledes 12 måneder ved salg af nye komponenter.
9.4 Reklamationer skal tydeligt indeholde en angivelse af manglen.
9.5 Såfremt en reklamation ikke er rettidig fremsat er Sælger ikke forpligtet til at foretage afhjælpning eller udbedring af salgsgenstanden.
 
10. Mangler
 
10.1 Ved rettidig reklamation over mangler ved leverede produkter kan Sælger frit vælge mellem at afhjælpe manglerne eller foretage omlevering. Sælgers afhjælpning eller omlevering sker for Sælgers egen regning. Sælger har ved afhjælpning ret til at antage underleverandører. Kunden kan ved Sælgers tilbud om afhjælpning eller omlevering ikke ophæve købet.
10.2 Sælgers ansvar er betinget af, at det solgte anvendes på sædvanlig måde og vedligeholdes i henhold til gældende forskrifter samt at alle foreskrevne servicegennemgange overholdes.Det er endvidere en betingelse, at plomberinger og installationer, som er udført af Sælger eller Sælgers leverandører ikke er brudt eller ændret, samt at det solgte ikke er overbelastet. Sælger er endvidere ikke ansvarlig, såfremt kunden har anvendt reservedele, som ikke er originale eller der er udført reparationer af andre end Sælger eller af Sælger anviste værksteder.
10.3 Sælger er ikke ansvarlig for almindelig justering, normal slitage eller forkert anvendelse.
10.4 Såfremt kunden efter salgsgenstandens levering har påmonteret ekstraudstyr, som forårsager udgifter ved reparationsarbejder, er sådanne udgifter Sælger uvedkommende og disse skal betales af kunden.
10.5 Kan Sælger ved gennemgang af et produkt ikke konstatere en mangel, som kunden har reklameret over, hæfter kunden for rimelige omkostninger, som Sælger har haft i forbindelse med gennemgangen af produktet.
10.6 Reparationsarbejder, herunder levering af reservedele i forbindelse med udbedring af en formodet reklamation, kan efterfaktureres af Sælger over for kunden, hvis Sælger eller Sælgers leverandører afviser, at der foreligger mangelsansvar for Sælger.
 
11. Særligt om brugte dele og køretøjer
 
11.1 Salg af brugte genstande (reservedele) og køretøjer er købt som beset og Sælger påtager sig intet ansvar herfor. Sælger fraskriver sig således ethvert ansvar for fejl og mangler, herunder for genstandens lovlighed.
 
12. Særligt vedrørende værkstedsarbejder og reservedelsleverancer
 
12.1 Genstande, som indleveres til reparation, skal afleveres på Sælgers forretningssted inden for åbningstiden, medmindre andet er aftalt.
12.2 Eventuelle reklamationer vedrørende reservedele og værkstedsarbejde skal fremsættes skriftligt over for Sælger inden 8 dage efter levering. I øvrigt henvises til afsnittet under reklamationer i pkt. 9, herunder om Sælgers ansvar.
12.3 Reservedele tages kun retur af Sælger efter forudgående aftale og i så fald mod 20 % returgebyr.
 
13. Ansvarsfraskrivelse
 
13.1 Sælgers samlede erstatningsansvar over for kunden er begrænset til det aftalte vederlag for den salgsgenstand eller det arbejde, som er grundlaget for et eventuelt erstatningskrav.
13.2 Sælgers eventuelle ansvar er betinget af, at salgsgenstanden anvendes og vedligeholdes efter gældende forskrifter, herunder at salgsgenstanden ikke overbelastes, at foreskrevne serviceeftersyn overholdes, og at plomberinger og installationer udført af Sælger ikke er brudt eller ændret. Har kunden påmonteret ekstraudstyr på salgsgenstanden, som medfører ekstraomkostninger i forbindelse med reparationsarbejder, skal disse ekstraomkostninger betales af kunden.
13.3 Sælger yder under ingen omstændigheder erstatning og/eller godtgørelse for kundens rejseomkostninger, hotelophold, diæter, driftstab, dækningskøb, bugsering, erstatning for afsavn, overarbejde, miljøomkostninger samt smøreolier.
13.4 Kunden kan ikke kræve erstatning for driftstab, produktionstab, tabt fortjeneste, rentetab og tab som følge af mistede besparelser og/eller andre indirekte tab eller følgeskader.
13.5 Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel uoverensstemmelse mellem salgsgenstandens specifikationer og de specifikationer, som måtte være anført i brochurer, kataloger og lignende tilknyttet salgsgenstanden.
13.6 Sælger påtager sig intet ansvar for løse effekter efterladt i køretøjet ved værkstedsarbejder. Sælger er desuden ansvarsfri, hvis disse effekter beskadiger køretøjet under værkstedsarbejdet.
13.7 Kunden bærer selv risikoen for nødvendige registreringer og/eller ansøgninger hos SKAT, politiet og Færdselsstyrelsen mv.
 
14. Produktansvar
 
14.1 Sælger er ansvarlig for personskade og forbrugertingsskade i henhold til lov om produktansvar.
14.2 Sælger kan bortset fra pkt. 14.1 ikke ifalde produktansvar, i det omfang skaden er forvoldt efter leveringen af salgsgenstanden til kunden, medmindre Sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
 
15. Force majeure
 
15.1 Sælger er ansvarsfri, i det omfang at Sælgers opfyldelse af sin leveringsforpligtelse forhindres eller en sådan opfyldelse vil være urimeligt byrdefuld for Sælger, herunder i tilfælde af en force majeure-begivenhed, herunder – men ikke begrænset til – strejke, lockout, underleverandørers manglende leveringsevne eller leveringsnægtelse med hensyn til levering til Sælger af lastbiler, reservedele, andre komponenter eller lignende, som måtte være nødvendige for Sælgers opfyldelse af sine forpligtelser, eller enhver anden hændelse, som måtte være uden for Sælgers kontrol.
15.2 Såfremt en begivenhed nævnt i pkt. 15.1 har haft en varighed af mere end 6 måneder er enhver af parterne berettiget til at hæve købet uden at ifalde erstatningsansvar.
 
16. Lovvalg og værneting
 
16.1 Enhver tvist mellem parterne er underlagt dansk ret, idet reglerne i den internationale købelov (CISG) dog ikke skal finde anvendelse.
16.2 Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne, skal indbringes for byretten i Odense som 1. instans.
 
17. Persondatapolitik
 
17.1 Kunden accepterer, at Sælger kan registrere, opbevare og behandle oplysninger, som er modtaget i forbindelse med aftaleindgåelse med kunden, og at sådanne oplysninger kan videregives til Sælgers samarbejdspartnere - f.eks. underleverandører, fragtfører o.l. - med henblik på registrering, opbevaring og behandling af oplysningerne der.
 
17.2 I det omfang det købte er et ”forbundet køretøj”, hvor der overføres data fra køretøjet til en back-end hos f.eks. Sælger eller producenten af køretøjet accepterer kunden, at køretøjsdata, som registreres i forbindelse med anvendelsen af det købte og som eventuelt kan relatere sig til en bestemt person, kan overføres til en back-end hos Sælger eller tredjemand.
 
17.3 Oplysningerne omtalt i punkt 17.2 kan f.eks. være:
- Statusoplysninger på køretøjet (f.eks. hastighed og brændstofforbrug),
- Omkringliggende forhold (f.eks. temperatur, regnsensor, afstandssensor),
- Systemkomponenternes driftstilstand (f.eks. væskeniveau, dæktryk, batteristatus mv.),
- Funktionsfejl og fejl på vigtige systemkomponenter (f.eks. lys og bremser),
- Systemernes reaktion i bestemte kørselssituationer (f.eks. ved katastrofeopbremsning, aktivering af stabilitetsstyringssystem osv.),
- Oplysninger om hændelser som er skadelige for køretøjet,
- Data om køretøjets position
 
17.4 Formålet med registrering, opbevaring og behandling af oplysningerne er dels at kunne servicere kunden og indgå aftale med kunden om salg, reparation mv. af produkter, dels løbende at kunne udvikle/forbedre tjenester og præstationer på det solgte, f.eks. brændstofforbrug, forebygge fejl osv. Retsgrundlaget er Sælgers aftale med kunden om salg, reparation e.l.
 
17.5 Afgivne oplysninger opbevares i mindst 5 år. Kunden kan til enhver tid rette henvendelse til Sælger og få oplyst hvilke oplysninger Sælger har registreret om kunden og hvilke samarbejdspartnere oplysningerne er videregivet til. Såfremt kunden anmoder om indsigt, er Sælger forpligtet til at fremsende dette inden 4 uger. Såfremt det tager mere end 4 uger har kunden krav på en forklaring og besked om, hvornår kunden vil få besked.
 
17.6 Dataansvarlig er Sælger. Sælgers kontaktoplysninger er:
MAN Odense A/S Højmevej 19
DK – 5250 Odense SV
Telefon: 66171701
E-mail: msk@man-fyn.dk
 
17.7 Kunden har ret til at indgive klage til vedkommende tilsynsmyndighed over Sælgers opbevaring og behandling af oplysninger om kunden.
 
17.8 I det omfang det købte er et ”forbundet køretøj” og køber videresælger det købte til tredjemand er køber forpligtet til at orientere tredjemand om nærværende punkt 17, herunder særligt punkt 17.2-17.4.
 
Salgs- og leveringsbetingelser er sidst opdateret november 2023